Adatkezelés

Kérjük, olvassa el alaposan Adatkezelési Tájékoztatónkat!

Adatkezelési tájékoztató

1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA

1.1. Az uzletpolitika.hu weboldal üzemeltetője az Arbexal Group Kft. (továbbiakban: Adatkezelő). A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és – kezelési elveket és politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

1.2. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználók által, a Honlapon, vagy egyéb Szolgáltatások igénybevétele esetén, önkéntesen, az Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatások igénybevétele érdekében megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3. Az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletét (a továbbiakban:„ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „INFOTV.”), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „PTK.”) rendelkezéseit.

1.4. Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban alább hivatkozott Honlapon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak.

1.5. Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatkezelési Tájékoztató hatálya szintén nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

2.1. „Adatkezelés”: személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2.2. „Adatkezelő”: az a személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

2.3. „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2.4. „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.5. „Honlap”: az Adatkezelő által üzemeltetett uzletpolitika.hu internetes oldal.

2.6. „Szolgáltatás(ok)”: az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások.

2.7. „Felhasználó”: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokat igénybe veszi, és ennek keretében megadja az alább felsorolt adatait.

2.8. „Adatkezelési Tájékoztató”: az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatója.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Ha a Felhasználó a Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

3.2. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, egyes Szolgáltatások tekintetében kezelheti az alábbi adatokat:

3.2.1. Hírlevélre történő feliratkozás esetén, e-mail cím.

3.2.2. Kapcsolatfelvétel: Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére e-mailt vagy postai úton levelet (pl. üzenetet, a Honlapon elérhető kapcsolatfelvétel felületen keresztül üzenetet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó nevét, cégét, e-mail címét, amennyiben választása alapján megadta, úgy telefonszámát, valamint a Felhasználó által közölt egyéb adatokat és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

3.2.3 Ajánlatkérés: Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőtől árajánlatot szeretne kérni, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó nevét, e-mail címét, telefonszámát, valamint a Felhasználó által közölt egyéb adatokat és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

3.3. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelők tájékoztatása nélkül, a Honlapon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

4. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT TOVÁBBI ADATOK KÖRE

4.1. Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot ún. „sütit”-t („cookie”-t) helyezhet el. A süti célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy sütik nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4.2. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

5.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

5.1.1. Hírlevélre történő feliratkozás:
– online tartalomszolgáltatás;
– a Felhasználóval való kapcsolattartás
– szolgáltatások teljesítése;
– közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél stb.);
– a Felhasználók jogainak védelme;
– az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

5.1.2. Kapcsolatfelvétel:
– a Felhasználóval való kapcsolattartás;
– szolgáltatások teljesítése;
– egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
– a Felhasználók jogainak védelme;
– az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

5.1.3. Árajánlat kérése:
– árajánlat nyújtása;
– a Felhasználóval való kapcsolattartás;
– szolgáltatások teljesítése;
– egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
– a Felhasználók jogainak védelme;
– az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

5.2. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

5.3. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során, vagy leveles üzenetben általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.4. Az Adatkezelő a Felhasználó által a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

5.5. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat esetén az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

5.6. A Felhasználó által a megadott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli. Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a rögzített adatok megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe Szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt szolgáltatás igénybevételekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet vagy egyéb adatot rögzítette és az adatokat megadta.

6. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA

6.1. Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

6.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.3. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, amennyiben a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel, ugyanakkor az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

6.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

6.6. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazási körében, harmadik félnek át nem adja.

6.7. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

6.8. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről értesíti az érintett Felhasználót. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.9. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

7. AZ ADATKEZELÉSEK IDŐTARTAMA

7.1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 1 évig tárolja.

7.2. Jogszabály ellenkező rendelkezése hiányában, a Felhasználó által kizárólag kapcsolatfelvétel céljából küldött e-mailek és postai úton megküldött levelek esetén, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet, vagy levélben esetlegesen megjelölt címet, a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 1 éven belül törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

7.3. A Felhasználó által, hírlevelek megküldése céljából megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról le nem iratkozik, egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését, a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtását be nem fejezi. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből vissza nem idézhető módon törlésre kerül.

7.4. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

7.6. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

7.7. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

8. A FELHASZNÁLÓ JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA

8.1. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és amennyiben igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést, különösen az alábbiakra tekintettel az alábbiakra:
– az Adatkezelés céljai;
– az érintett Személyes adatok kategóriái;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
– adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
– az Felhasználó azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
– a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
– ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
– az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen Adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

8.2. A Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a kapcsolat oldalon tájékoztatást kérhet.

8.3. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a megadott e-mail címéről küldi.

8.4. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

8.5. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

8.6. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok az Adatkezelő fenti e-mail címére írt e-mail útján, illetve az egyes Hírlevelek végén szereplő linkre kattintva módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.7. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható,
– ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad vagy kötelezővé teszi; valamint
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.8. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.9. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek, az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

8.10. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8.11. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő, a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

8.12. Amennyiben az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Felhasználót az Adatvédelmi incidensről. A Felhasználót nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
– az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az Adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
– az Adatkezelő az Adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
– a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja az Adatkezelő, vagy olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

9. ADATTOVÁBBÍTÁS LEHETŐSÉGE

9.1. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

9.2. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

9.3. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

10. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

10.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

10.2. A Felhasználó a honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

11.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a kapcsolat oldalon.

11.2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391- 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

11.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.